وبگاهی جهت تعامل اندیشه و تعالی معرفت دینی


نسیم کاهیرده


   چكيده


    مناسك عزاداري عاشورا در ميان شيعيان در دوره‌هاي مختلف تاريخي علاوه بر پذيرا شدن

صورت‌بندي‌هايي مختلف در شكل و ظاهر، پذيراي ديدگاه‌هاي نظري و گفتمان‌هاي متنوعي نيز بوده است.

از آنجا كه هر گفتماني با توجه به «نظام فكري» و «‌اصول موضوعه» خود، در مورد مفاهيم مختلف،

موضع‌گيري‌هاي مختلفي ارائه مي‌كند و در هر قالبي به «بازنمايي» نظرات خويش مي‌پردازد؛ لذا

گفتمان‌هاي مذكور نيز به مرور زمان و تحت تأثير شرايط اجتماعي ـ سياسي ساخت يافته و امكان رشد و

بازتوليد نظام فكري خاص خود را مي‌يابند و بي‌شك تأثير زيادي نيز بر جامعه خواهند داشت و از

اين‌روست كه تحليل و واكاوي چنين تأثيراتي از جنبة جامعه‌شناختي اهميت مي‌يابد. بنابراين آنچه كه در

ادامه مي‌آيد نتيجة پژوهشي در اين موضوع است كه توصيف ويژگي‌هاي گفتمان‌ها، محتواي مناسك

عاشورا و هم‌چنين تفسير معاني مورد نظر اين گفتمان‌ها و تأثير آنها بر جامعه را مدنظر داشته است. این

پژوهش با استفاده از روش كيفي و با اتكا به نظريات و روش تحليل گفتمان فركلاف و تحليل محتوای

نشريات مرتبط با موضوع عاشورا صورت گرفته است.

 

كليدواژه‌ها: گفتمان، تحليل گفتمان، گونه‌هاي گفتماني، عمل گفتماني، دينداري، مناسك، عاشورا.


متن کامل مقاله: j.ihss.ac.ir/components4.php?rQV

دوفصلنامه علمی -تخصصی پژوهش جوانان ،فرهنگ جامعه وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی

نوشته شده توسط نسیم کاهیرده در ساعت 11:24 | لینک  |